The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]

The Prismatic World Tour in Houston, TX, USA - 10.10.14 [x]